Společnost Olymptoy.s.r.o. se zavazuje dodržovat platné zákony, ustanovení a další předpisy týkající se ochrany osobních údajů, bude řádně spravovat informace osobního rázu, které jí byly zákazníky poskytnuty.Společnost rovněž stanoví pravidla, systémy a politiku ochrany osobních dat, které pak musí důsledně dodržovat.

1. Shromažďování osobních údajů

Společnost bude shromažďovat osobní informace řádným a zákonným způsobem. Třebaže společnost nebude nikdy získávat osobní informace neoprávněným způsobem, zajistí, aby získala souhlas zmocnitele, který je zdrojem osobních informací („Zmocnitel“) pro účely využití osobních informací apod. a oznamuje potřebné informace na webových stránkách společnosti nebo přímou poštou, letáky, reklamou nebo podobnými způsoby („Média pro oznámení“). Pokud shromažďuje osobní informace o zákaznících ve věku 15 let nebo mladších, musí mít k tomu souhlas jejich rodičů.

2. Použití osobních informací

Společnost bude používat osobní informace teprve až po získání souhlasu od Zmocnitele nebo v rámci účelu shromažďování osobních informací, jak je výslovně uvedeno v Médiích pro oznámení a do rozsahu potřebného k výkonu svých provozních činností výhradně osobami, které jsou oprávněny vykonávat konkrétní činnosti. Pokud provádí statistickou analýzu osobních informací, bude zpracování osobních informací vylučovat osobní identifikační informace (jméno, adresu, telefonní číslo apod.).

3. Společnost neposkytne nebo neodtajní osobní informace získané společností jakékoliv třetí straně s výjimkou níže uvedených případů:

  1. Zmocnitel souhlasil s poskytnutím nebo odtajněním svých osobních informací.
  2. Vyžaduje tak zákon nebo nařízení apod., vydané kompetentním státním úřadem, podle kterého je nutné odtajnit nebo poskytnout osobní informace.
  3. Společnost stanovila, že poskytnutí nebo odtajnění informací je nutné pro účely prevence vzniku závažného zranění, ohrožení lidského života a zdraví, majetku apod. Zmocnitele nebo veřejnosti.
  4. Společnost svěřuje manipulaci s osobním informacemi subdodavateli, který uzavřel důvěrnou smlouvu týkající se neposkytnutí osobních informací se Společností, a to do rozsahu nezbytného k dosažení požadovaných činností.
  5. Společnost odtajňuje nebo poskytuje osobní informace svým zástupcům, firemním právníkům, autorizovaným účetním nebo auditorským společnostem.
  6. Osobní informace byly zpracovány jako statistické údaje, jejichž prostřednictvím není možné zákazníka identifikovat.

4. Řízení bezpečnosti osobních informací

Společnost se zavazuje přísně řídit osobní informace jí poskytnuté v souladu s pravidly řízení společností stanovenými a zavazuje se přijmout opatření nutné k prevenci škod, zničení, neoprávněné změně, úniku apod. osobních informací. Společnost se zavazuje využívat šifrování pomocí SSL protokolu nebo podobných bezpečnostních technik s cílem připravit se na nelegální přístup třetích stran a zajistit bezpečnost.

5. Požadavek týkající se osobních informací

Pokud zmocnitel požádá o poskytnutí, změnu, vymazání, ukončení používání apod. jeho vlastních osobních informací („Odtajnění“), bude společnost povinna v přiměřené době zajistit shodu s příslušnými zákony a předpisy a pravidly řízení společnosti po zjištění totožnosti zmocnitele, který takový požadavek předkládá. Upozorňujeme, že mazání, ukončení použití apod. osobních informací v souladu s požadavkem může mít za následek omezení použití služeb nebo ztrátu nároku na členství v souvislosti se službami. Za proces požadavku na poskytnutí apod. budou účtovány poplatky.

6. Kontaktní informace ohledně dotazů na osobní informace

Kontaktujte prosím přímo odpovědnou osobu uvedenou v médiích pro oznámení v případě jakékoliv požadavku nebo dotazu týkajícího se manipulace s osobními informacemi. Není-li jméno zodpovědné osoby známé, můžete také kontaktovat středisko služeb zákazníkům uvedené níže; v tomto případě vás ale upozorňujeme, že zpracování vašeho požadavku bude trvat déle, protože budete odkázáni na odpovědnou osobu nebo bude váš požadavek předán odpovědné osobě.

7. Osobní informace na internetu

Webové stránky společnosti mohou obsahovat odkazy na webové stránky ostatních společností, se kterými společnost nesdílí žádné osobní informace. Upozorňujeme, že společnost nepřebírá odpovědnost za ochranu osobních informací na takových webových stránkách.

8. Neustálé zlepšování programu zajištění shody Společnosti

Společnost se zavazuje vylepšovat svůj program zajištění shody implementací pravidelných interních auditů k zachování stavu shody v souladu s požadavky.

Vrátit se