UAB „EPOCH COMPANY, LTD.“(toliau – „Įmonė“) laikosi įstatymų, potvarkių ir kitų reglamentų, susijusių su asmeninės informacijos apsauga tam, kad būtų tinkamai valdoma asmeninė informacija, kurią klientai pateikia Įmonei. Įmonė taip pat nustato neprivalomas valdymo taisykles ir sistemas bei apibrėžia savo asmeninės informacijos apsaugos politiką, kaip nurodyta toliau.

1. Asmeninės informacijos rinkimas

Įmonė renka asmeninę informaciją sąžiningomis ir įstatymais numatytomis priemonėmis. Įmonė negali rinkti asmeninės informacijos neteisėtomis priemonėmis, ji turi gauti asmens sutikimą naudoti asmeninę informaciją ir t. t. bei paskelbti reikalingą informaciją įmonės internetinėje svetainėje arba per tiesioginį paštą, per informacinius lapelius, reklamas ar panašiomis priemonėmis („Pranešimų perdavimo priemonės“). Jeigu Įmonė renka klientų, kurie yra 15 metų ar jaunesni, asmeninę informaciją, turi būti gautas tėvų sutikimas.

2. Asmeninės informacijos naudojimas

Įmonė asmeninę informaciją naudoja tik gavusi asmens sutikimą arba Įmonės viduje asmeninės informacijos rinkimo tikslais, kaip aiškiai nurodyta pranešimų perdavimo priemonėse, ir tiek, kiek būtina Įmonės verslo operacijoms atlikti. Ši teisė suteikiama tik asmenims, kurie yra įgalioti atlikti specifines operacijas. Įmonė, atlikdama asmeninės informacijos statistinę analizę, neįtraukia asmeninės identifikuojančios informacijos (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir t. t.) apdorojant asmeninę informaciją.

3. Įmonė neatskleidžia ir nepaskelbia gautos asmeninės informacijos jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai:

  1. Asmuo sutiko, kad jo / jos asmeninė informacija būtų atskleista ar paskelbta.
  2. Atskleisti arba paskelbti asmeninę informaciją reikalauja kompetentingų viešųjų institucijų teismo procesas arba orderis ir pan.
  3. Įmonė yra nustačiusi, kad asmeninės informacijos atskleidimas arba paskelbimas yra reikalingas asmens arba visuomenės gyvenimo gerovės, kūno, sveikatos, nuosavybės ir t. t. prevencijai.
  4. Įmonė paveda asmeninės informacijos tvarkymą subrangovui, kuris su Įmone yra sudaręs konfidencialumo sutartį, susijusią su asmeninės informacijos neatskleidimu, įskaitant būtiną informaciją pavestoms operacijoms atlikti.
  5. Įmonė atskleidžia arba paskelbia asmeninę informaciją savo įgaliotiniams, teisininkams, sertifikuotiems viešiesiems finansininkams ar audito įmonėms.
  6. Asmeninė informacija buvo apdorojama kaip statistiniai duomenys, pagal kuriuos klientas negali būti identifikuojamas.

4. Asmeninės informacijos saugumo valdymas

Įmonė griežtai valdo asmeninę informaciją, suteiktą jai pagal jos nurodytas valdymo taisykles, ir imasi veiksmų, kad būtų išvengta asmeninės informacijos praradimo, sunaikinimo, neteisėto pakeitimo, atskleidimo ir t. t. Įmonė taiko šifravimą, naudodama SSL (Secure Sockets Layer) kriptografinį protokolą, skirtą informacijos, sklindančios internete, apsaugojimui šifruojant, arba panašią apsaugos techniką, siekiant apsaugoti nuo nelegalios trečiųjų šalių prieigos.

5. Prašymai, susiję su asmenine informacija

Jeigu asmuo prašo atskleisti, pakeisti, panaikinti jo asmeninę informaciją, nutraukti jo asmeninės informacijos naudojimą ir pan., Įmonė privalo per protingą terminą įgyvendinti tai, laikydamasi atitinkamų įstatymų ir reglamentų bei įmonės valdymo taisyklių, gavusi patvirtinimą pagal asmens pateikusio prašymą, tapatybę. Atkreipkite dėmesį, kad panaikinus asmeninę informaciją ar nutraukus jos naudojimą ir t. t., kaip reikalaujama, gali būti apribotas naudojimasis paslaugomis arba netenkama narystės. Mokesčiai imami apdorojant atskleidimo prašymą ir t. t.

6. Kontaktinė informacija prašymams apie asmeninę informaciją

Prašome tiesiogiai susisiekti su asmeniu, atsakingu už prašymus ar užklausas apie asmens duomenų tvarkymą, kaip nurodyta pranešimų perdavimo priemonėse. Jei atsakingas asmuo nėra žinomas, galite kreiptis į klientų aptarnavimo centrą, nurodytą toliau. Tokiu atveju atkreipkite dėmesį, kad Jūsų užklausos apdorojimas užtruks ilgiau, nes Jums bus priskirtas atsakingas asmuo ar Jūsų prašymas bus perduotas tam atsakingam asmeniui.

7. Asmeninė informacija internete

Įmonės interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitų įmonių svetaines, su kuriomis įmonė nesidalija jokia asmenine informacija. Atkreipkite dėmesį, kad Įmonė neprisiima atsakomybės dėl asmeninės informacijos, esančios tokiose svetainėse, apsaugos.

8. Nuolatinis Įmonės atitikties programos tobulinimas

Įmonė gerina savo atitikties programą įgyvendindama reguliarius vidaus auditus, siekdama išlaikyti savo geros būklės atitikties statusą.

Grįžti