Uzņēmums SIA "EPOCH COMPANY, LTD." (turpmāk tekstā – uzņēmums) ievēro visus piemērojamos tiesību aktus, rīkojumus un citus normatīvos dokumentus, kas attiecas uz personiskās informācijas aizsardzību, lai pareizi rīkotos ar klientu sniegto personisko informāciju. Uzņēmums arī nosaka brīvprātīgus pārvaldības noteikumus un sistēmas, kā arī definē savu turpinājumā izklāstīto personiskās informācijas aizsardzības politiku, kuru tas konsekventi ievēro.

1. Personiskās informācijas vākšana

Uzņēmums iegūst personisko informāciju godīgi un likumīgi. Lai arī uzņēmums nekad neiegūst personisko informāciju ar neatļautiem līdzekļiem, tas vienmēr saņem piekrišanu noteiktam informācijas izmantošanas mērķim u. c. no personiskās informācijas avota (turpmāk tekstā – devēja), kā arī izplata nepieciešamo informāciju uzņēmuma tīmekļa vietnē vai pa tiešpastu, bukletos, reklāmās vai tamlīdzīgos līdzekļos (turpmāk tekstā – saziņas līdzekļi paziņojumiem). Ja uzņēmums vāc informāciju no klientiem, kas jaunāki par 15 gadiem, tas iegūst viņu vecāku piekrišanu.

2. Personiskās informācijas izmantošana

Uzņēmums drīkst izmantot personisko informāciju pēc piekrišanas saņemšanas no tās devēja vai vācot personisko informāciju noteiktam mērķim, kā skaidri norādīts saziņas līdzekļos paziņojumiem un ciktāl tas nepieciešams savas saimnieciskās darbības veikšanai, ko īsteno tikai personas, kas ir pilnvarotas veikt noteiktas darbības. Kad uzņēmums veic personiskās informācijas statistisko analīzi, tas personiskās informācijas apstrādē neietver identifikācijas datus (vārdu, adresi, tālruņa numuru utt.).

3. Uzņēmums nedrīkst izpaust vai piegādāt trešajām personām iegūto personisko informāciju, izņemot šādus gadījumus:

  1. informācijas devējs ir piekritis savas personiskās informācijas izpaušanai vai piegādei;
  2. personiskās informācijas izpaušanu vai piegādi pieprasa likums vai kompetentas valsts iestādes rīkojums utt.;
  3. uzņēmums konstatē, ka izpaušana ir nepieciešama, lai novērstu kaitējumu sabiedrībai vai devēja dzīvībai, ķermenim, veselībai, īpašumam utt.;
  4. uzņēmums uztic personiskās informācijas apstrādi apakšuzņēmējam, ar kuru uzņēmums noslēdzis konfidencialitātes līgumu par personiskās informācijas neizpaušanu, ciktāl tas nepieciešams, lai paveiktu uzticētos pienākumus;
  5. uzņēmums izpauž vai piegādā personisko informāciju saviem pārstāvjiem, korporācijas juristiem, zvērinātiem grāmatvežiem vai revidentu uzņēmumiem;
  6. personiskā informācija tiek apstrādāta kā statistikas dati, ar kuriem nav iespējams identificēt klientu.

4. Personiskās informācijas drošība

Uzņēmums rūpīgi pārvalda tam sniegto informāciju saskaņā ar paredzētajiem pārvaldības noteikumiem un veic pasākumus, lai novērstu personiskās informācijas zudumu, iznīcināšanu, neatļautu pārveidošanu, noplūdi utt. Uzņēmums veic šifrēšanu, izmantojot Secure Socket Layer (SSL) protokolu vai līdzīgas drošības metodes, lai sagatavotos trešo personu nelikumīgai piekļuvei un nodrošinātu aizsardzību.

5. Ar personisko informāciju saistīti pieprasījumi

Ja informācijas devējs pieprasa savas personiskās informācijas izpaušanu, modificēšanu, dzēšanu, lietošanas izbeigšanu utt. (turpmāk tekstā – izpaušana utt.), uzņēmums to veic saprātīgā laika posmā, ievērojot atbilstošos tiesību aktus un noteikumus, kā arī uzņēmuma pārvaldības norādījumus par pieprasījumu iesniegušā informācijas devēja identitātes apstiprināšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieprasītā informācijas dzēšana, lietošanas izbeigšana utt. var izraisīt pakalpojumu izmantošanas ierobežojumus vai biedra statusa zaudēšanu. Par izpaušanas utt. pieprasījuma apstrādi tiks iekasēta samaksa.

6. Kontaktinformācija uzziņām par personisko informāciju

Lūdzu, ar jebkuru pieprasījumu vai pēc jebkādas uzziņas saistībā ar personisko informāciju vērsieties tieši pie atbildīgās personas, kas norādīta saziņas līdzekļos paziņojumiem. Ja atbildīgā persona nav zināma, varat vērsties turpinājumā minētajā klientu apkalpošanas centrā, taču šādā gadījumā, lūdzu, ņemiet vērā, ka pieprasījuma apstrāde būs ilgāka, jo jūs tiksit nosūtīts pie atbildīgās personas vai jūsu pieprasījums tiks nodots atbildīgajai personai.

7. Personiskā informācija internetā

Uzņēmuma tīmekļa vietne var saturēt saites uz citu uzņēmumu tīmekļa vietnēm, ar kurām uzņēmums nedalās ar personisko informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par personiskās informācijas aizsardzību šajās tīmekļa vietnēs.

8. Uzņēmuma atbilstības programmas nepārtraukta uzlabošana

Uzņēmums uzlabo savu atbilstības programmu, īstenojot regulāras iekšējās revīzijas, lai saglabātu savu atbilstību nemainīgi labā stāvoklī.

BAtgriezties